Algemene Voorwaarden


Versie: 24 oktober 2023

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

1.1. Onderwijskrachtig, de eenmanszaak van Cora Hansen, gevestigd te Alphen aan den Rijn, Havixhorst 110, onder KvK-nummer 53277597.

1.2. Klant: iedere (rechts)persoon die een of meerdere diensten/producten van Onderwijskrachtig afneemt. Met deze definitie wordt zowel Zakelijke klant als Consument bedoeld.

1.3.Zakelijke klant: iedere (rechts)persoon die handelt voor doeleinden binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.

1.4. Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.5. Partijen: Onderwijskrachtig en Klant.

1.6. Opdracht: de opdracht die Klant geeft aan Onderwijskrachtig om een of meerdere diensten te verlenen.

1.7. Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Partijen (zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot de overeenkomst op afstand en/of de overeenkomst van opdracht).

1.8. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen Onderwijskrachtig en Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, zonder dat Onderwijskrachtig en Consument tegelijk fysiek bij elkaar aanwezig zijn, en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand (zoals telefoon of internet).

1.9. Bedenktijd: de termijn waarbinnen Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

1.10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

1.11. Dag: kalenderdag.

1.12. Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat Klant of Onderwijskrachtig in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Voorbeelden: papier, usb-sticks, cd-roms, dvd’s, geheugenkaarten, harde schijven van computers, en e-mails.

1.13. Materiële drager: een fysieke gegevensdrager waar informatie kan worden opgeslagen. Voorbeelden: een USB-stick, DVD, of CD.

1.14. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

1.15. Digitale dienst: een dienst die:

 1. Klant in staat stelt gegevens in digitale vorm te creëren, te verwerken of op te slaan, of toegang tot die gegevens te krijgen; of
 2. voorziet in de mogelijkheid van het delen van gegevens of andere interactie met gegevens in digitale vorm die door Klant of door andere gebruikers van die dienst worden geüpload of gecreëerd.

1.16. Digitaal product: een product met enkel digitale inhoud.

1.17. Fysiek product: een tastbaar product, zoals gedrukte leermiddelen.

1.18. Dagdeel: een deel van de dag, bestaande uit 3,5 uur.

1.19. Trainingsdag / Studiedag: een trainingsdag/studiedag bestaat uit twee dagdelen.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:

 1. alle overeenkomsten tussen Onderwijskrachtig en Klant;
 2. de fase voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst, zoals bij het doen van een aanbod of geven van een offerte;
 3. eventuele aanvullende of nieuwe overeenkomsten.

2.2. Deze Algemene Voorwaarden worden op zo’n manier aan Klant ter beschikking gesteld dat deze door Klant op eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

2.3. Wanneer datgene wat vermeld is in artikel 2.2 niet mogelijk is, dan zal Onderwijskrachtig vóórdat de overeenkomst wordt gesloten, bekend maken waar deze Algemene Voorwaarden (digitaal) geraadpleegd kunnen worden, en dat zij op verzoek digitaal of andere wijze zullen worden verstuurd.

2.4. Partijen kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden, als zij dit uitdrukkelijk overeengekomen zijn, en dit niet in strijd is met dwingend recht.

2.5. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.6. De toepasselijkheid van artikel 7:409 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. Dit betekent dat, indien Cora Hansen komt te overlijden, haar erfgenamen geen verplichting hebben om de belangen van Klant na haar overlijden te behartigen.

3. Aanbod & offertes

3.1. Het aanbod of een offerte bevat een duidelijke, volledige en begrijpelijke omschrijving van de aangeboden diensten.

3.2. Duidelijke vergissingen of fouten in het aanbod of een offerte binden Onderwijskrachtig niet.

3.3. Een aanbod of offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of in de offerte staat vermeld, of indien het gaat om fysieke/digitale producten of digitale diensten. Fysieke en digitale producten en digitale diensten zijn net zo lang te af te nemen als ze aangeboden worden op de website van Onderwijskrachtig of zolang Onderwijskrachtig aangeeft.

3.4. Als Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.5. Opdrachten worden schriftelijk door de Klant bevestigd. Wanneer de Klant er op een andere manier dan schriftelijk mee instemt dat Onderwijskrachtig begint met het uitvoeren van de Opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte of het aanbod als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken binden Onderwijskrachtig pas nadat deze schriftelijk door de Onderwijskrachtig zijn bevestigd.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt tot stand zodra Klant het aanbod heeft aanvaard en Klant heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden.

4.2. Overeenkomsten worden zo spoedig mogelijk door Onderwijskrachtig bevestigd. In het bijzonder geldt in geval van overeenkomsten op afstand dat OnderwijskrachtigConsument een bevestiging van de overeenkomst verstrekt op een duurzame gegevensdrager. Dit dient Onderwijskrachtig te doen binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst, of in ieder geval bij de levering van de producten, of voordat de dienst wordt uitgevoerd. Deze bevestiging bevat de in art. 6:230m lid 1 BW genoemde informatie, voor zover Onderwijskrachtig deze niet voor het sluiten van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager heeft verstrekt. Daarnaast bevat de bevestiging, voor zover van toepassing, de bevestiging van de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en de verklaring van Consument overeenkomstig artikel 11.15 of 11.16.

4.3. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, dan mag Consument de overeenkomst ontbinden.

4.4. Het is na totstandkoming van de overeenkomst niet mogelijk de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

5. Tarieven

5.1. Alle tarieven die Onderwijskrachtig hanteert zijn in euro’s en exclusief eventuele overige kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot reiskosten en kosten voor reistijd. Tarieven worden op de website inclusief btw gecommuniceerd.

5.2. Alle tarieven die Onderwijskrachtig hanteert die op haar website staan vermeld of die op een andere manier kenbaar zijn gemaakt, kan Onderwijskrachtig te allen tijde wijzigen, tenzij de overeenkomst al gesloten is.

5.3. Onderwijskrachtig mag na totstandkoming van de overeenkomst haar tarieven verhogen als gevolg van wettelijke regelingen.

5.4. Indien Klant de overeenkomst wil aanvullen of wijzigen, dan mag Onderwijskrachtig een meerprijs in rekening brengen.

6. Betaling

6.1. Onderwijskrachtig mag voorafgaand de uitvoering van haar diensten factureren.

6.2. Betaling dient bij aankoop via de website per direct te worden voldaan. Uitzondering is als Klant Consument is en hij een fysiek product wil aankopen: dan heeft Consument ook de mogelijkheid achteraf te betalen.
In geval de betaling per factuur verloopt, dan moet de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan. Uitzondering op de in de vorige zin genoemde factuurtermijn is als er iets anders is overeengekomen.

6.3. De vergoeding die Onderwijskrachtig aan Consument vraagt voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel bedraagt ten hoogste de kosten van het gebruik daarvan voor Onderwijskrachtig.

6.4. Zakelijke klant dient de betaling zonder opschorting of verrekening te voldoen.

6.5. Indien Consument niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij tweemaal door Onderwijskrachtig in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

6.6. Indien Zakelijke klant niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij tweemaal door Onderwijskrachtig in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van 30 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Uitzondering is bij de aankoop van fysieke producten. In dat geval krijgt Zakelijke klant geen herinnering en wordt de overeenkomst automatisch ontbonden indien 30 dagen na factuurdatum niet betaald is.

6.7. Indien betaling door Klant uitblijft na de in een van twee vorige leden genoemde betalingsherinneringen, dan is hij de wettelijke rente verschuldigd en dan mag Onderwijskrachtig de buitengerechtelijke kosten in rekening brengen. Het bedrag voor buitengerechtelijke kosten bestaat uit minstens € 40 en is Klant zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag nadat de overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken.

6.8. Indien Klant niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet en Klant heeft toegang tot een online training, dan mag Onderwijskrachtig de toegang tot deze online training ontzeggen totdat Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

6.9. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van Klant zijn de verplichtingen van Klant jegens Onderwijskrachtig onmiddellijk opeisbaar en mag Onderwijskrachtig haar werkzaamheden opschorten of beëindigen.

7. Uitvoering van opdrachten

Algemeen

7.1. Onderwijskrachtig voert een opdracht uit met de zorgvuldigheid en deskundigheid die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mag worden verwacht.

7.2. Onderwijskrachtig voert een opdracht naar eigen inzicht uit.

7.3. Klant dient instructies op te volgen die Onderwijskrachtig geeft zodat zij de opdracht naar haar inzicht kan uitvoeren.

7.4. Onderwijskrachtig heeft een inspanningsverplichting, en geen resultaatsverplichting.

Leveren van informatie en gegevens

7.5. Klant zorgt ervoor dat hij alle relevante informatie en gegevens waarvan Klant begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen dat die benodigd zijn voor correcte uitvoering van de overeenkomst, tijdig, in gewenste vorm en wijze levert aan Onderwijskrachtig.

7.6. Stelt Klant de gevraagde informatie en/of gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk beschikbaar, en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan mag Onderwijskrachtig haar werkzaamheden opschorten.

7.7. Kosten die opgelopen worden doordat gevraagde informatie en/of gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden geleverd, zijn voor Klant.

7.8. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

8. Trainingen

Algemeen

8.1. Indien er minder deelnemers meedoen aan een training dan Partijen zijn overeengekomen, dan blijft Klant het volledig overeengekomen bedrag verschuldigd. Doen er meer deelnemers mee dan overeengekomen, dan mag Onderwijskrachtig een meerprijs vragen.

8.2. Onderwijskrachtig kan geen resultaten garanderen.

8.3. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste toepassing van een training.

8.4. Indien eten en/of drinken bij de training is inbegrepen en Klant heeft bepaalde dieetwensen/allergieën, dan dient hij dit uiterlijk 2 weken voor de training aan te geven, zodat Onderwijskrachtig daar eventueel rekening mee kan houden.

8.5. Het staat Onderwijskrachtig vrij om de inhoud van een training te wijzigen.

8.6. Indien Klant een certificaat ontvangt nadat hij een training heeft afgerond, dan is Klant zelf verantwoordelijk voor het bewaren daarvan.

Online trainingen

8.7. Een online training is pas beschikbaar zodra de betaling ervan is voldaan.

8.8. Een online training is 2 jaar beschikbaar na dag van aankoop, tenzij anders is aangegeven.

8.9. Indien de online training downloadbaar is, dan is Klant zelf verantwoordelijk voor het downloaden en eventueel bewaren van de training.

8.10. Onderwijskrachtig kan niet garanderen dat een online training altijd en volledig beschikbaar is. Onderwijskrachtig kan gebruik maken van een derde partij voor het weergeven van de online training. Onderwijskrachtig heeft daarom geen invloed op tijdelijke (gedeeltelijke) onbeschikbaarheid door storingen of onderhoud door deze derde partij.

8.11. Onderwijskrachtig spant zich in om tijdig aan te kondigen wanneer er onderhoud of aanpassingen worden uitgevoerd door de in vorig lid genoemde derde partij of door haarzelf. Indien dit door de aard van de situatie niet lukt, is Onderwijskrachtig niet aansprakelijk voor de schade die hieruit ontstaat bij Klant.

8.12. Klant dient een storing te melden bij Onderwijskrachtig.

9. Levering digitale/fysieke producten

9.1. Onderwijskrachtig levert fysieke producten binnen de levertermijn die zij vermeldt.

9.2. Onderwijskrachtig levert digitale producten zodra de overeenkomst is gesloten..

9.3. Voldoet Onderwijskrachtig niet aan de levertermijn, dan dient Klant Onderwijskrachtig een redelijke levertermijn te geven waarin alsnog geleverd kan worden. Voldoet Onderwijskrachtig niet aan deze gestelde redelijke levertermijn, dan mag Klant de overeenkomst ontbinden.

9.4. Als plaats van levering geldt het (e-mail)adres dat Klant aan Onderwijskrachtig kenbaar heeft gemaakt.

9.5. Klant is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste plaats van levering.

10. Nakoming / (non)-conformiteit

Digitale producten/diensten

10.1. Digitale producten/diensten moeten aan de overeenkomst beantwoorden. Dat is het geval wanneer het betreft de beschrijving, hoeveelheid en kwaliteit, functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit en andere kenmerken voldoet aan de overeenkomst.

10.2. Klant kan zich niet beroepen op dat een digitaal product / digitale dienst niet aan de overeenkomst voldoet indien Klant bij het sluiten van de overeenkomst er uitdrukkelijk van in kennis werd gesteld dat een specifiek kenmerk van de digitale inhoud of digitale dienst afweek van de redelijke verwachtingen van Klant en Klant die afwijking bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk en afzonderlijk heeft aanvaard.

10.3. In geval dat een digitaal product / digitale dienst niet aan de overeenkomst voldoet, dan heeft Klant alsnog recht op nakoming van de overeenkomst. De kosten daarvan zijn voor Onderwijskrachtig. Klant dient Onderwijskrachtig eerst in gebreke te stellen en een redelijke termijn voor nakoming te geven.

10.4. Klant heeft het recht niet om nakoming te eisen als dat onmogelijk is of dat voor Onderwijskrachtig onevenredige kosten met zich brengt.

10.5. In geval dat een digitaal product / digitale dienst niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan heeft Klant, naast recht op nakoming van de overeenkomst, ook het recht de prijs te verminderen in evenredigheid van de afwijking van wat is overeengekomen, of het recht de overeenkomst te ontbinden. Deze rechten heeft Klant in de volgende gevallen:

 1. Beantwoording aan de overeenkomst als bedoeld in artikel 10.4 is onmogelijk of onevenredig;
 2. Onderwijskrachtig komt de overeenkomst niet kosteloos na voor Klant nadat Klant Onderwijskrachtig in gebreke heeft gesteld zoals genoemd in artikel 10.3;
 3. Er blijkt een gebrek te zijn, ondanks de poging van Onderwijskrachtig om het digitale product te laten beantwoorden aan de overeenkomst;
 4. Het gebrek is zo ernstig dat een onmiddellijke prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is;
 5. Onderwijskrachtig heeft verklaard, of uit de omstandigheden blijkt duidelijk, dat zij het digitale product / de digitale dienst niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor Klant aan de overeenkomst kan laten beantwoorden;
 6. Onderwijskrachtig heeft verklaard het digitale product / de digitale dienst niet te leveren.

In geval van sub F mag Klant de overeenkomst onmiddellijk ontbinden.

10.6. Klant dient de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

10.7. Indien Klant de overeenkomst ontbindt of Onderwijskrachtig haar prijs dient te verminderen omdat het digitale product / de digitale dienst niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan betaalt Onderwijskrachtig Klant alle verschuldigde betalingen terug binnen 14 dagen vanaf de datum waarop Onderwijskrachtig in kennis is gesteld van de beslissing van Klant om zich te beroepen op het recht van prijsvermindering dan wel op ontbinding van de overeenkomst.

Fysieke producten

10.8. Artikel 10.1, 10.3 t/m 10.5, en 10.7 zijn ook van toepassing op fysieke producten, behalve artikel 10.5 sub F.

10.9. In afwijking van artikel 10.3, hoeft er in geval van fysieke producten geen ingebrekestelling gestuurd te worden wanneer:

 1. Onderwijskrachtig geweigerd heeft de fysieke producten te leveren;
 2. aflevering binnen de overeengekomen levertermijn essentieel is, alle omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst in aanmerking genomen;
 3. Klant aan Onderwijskrachtig voor het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld dat aflevering voor of op een bepaalde datum essentieel is.

10.10. Klant kan zich niet beroepen op dat een fysiek product niet aan de overeenkomst voldoet wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn.

10.11. Beantwoordt een fysiek product niet aan de overeenkomst, dan kan Klant eisen:

 1. aflevering van het ontbrekende, tenzij aflevering onmogelijk is of dit niet van Onderwijskrachtig gevergd kan worden;
 2. herstel van de producten, tenzij herstel onmogelijk is of dit niet van Onderwijskrachtig gevergd kan worden;
 3. vervanging van de producten, tenzij de afwijking van het overeengekomene te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel de producten na het tijdstip dat Klant redelijkerwijs met ongedaanmaking rekening moest houden, teniet of achteruit is gegaan doordat Klant niet als zorgvuldig schuldenaar voor behoud ervan heeft gezorgd.

10.12. De kosten uit vorig lid kunnen niet bij Klant in rekening worden gebracht.

10.13. Herstel of vervanging kan bij Onderwijskrachtig niet gevergd worden indien de kosten daarvan niet in verhouding staan met de kosten van uitoefening van een ander recht of een andere vordering die Klant toekomt. Daarbij wordt gelet op: de waarde van de producten indien deze aan de overeenkomst zouden beantwoorden, de mate van afwijking van het overeengekomene en de vraag of de uitoefening van een ander recht of een andere vordering geen ernstige overlast voor de Klant veroorzaakt.

10.14. Indien bij de koop van een fysiek product door Klant Onderwijskrachtig niet binnen een redelijke tijd nadat zij daartoe door Klant schriftelijk is aangemaand, aan haar verplichting tot herstel van de afgeleverde producten heeft voldaan, dan mag Klant het herstel door een derde laten doen. De kosten daarvan zijn voor Onderwijskrachtig.

10.15. Bij de koop van een fysiek product door Klant stelt Klant de producten ter beschikking van Onderwijskrachtig voor herstel of vervanging. Onderwijskrachtig neemt de producten op haar kosten terug. Klant hoeft niet te betalen voor normaal gebruik van de te vervangen producten in de periode voor de vervanging.

10.16. Als aanvulling op artikel 10.5, heeft Klant pas de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden of de prijs te laten verminderen indien:

 1. herstel of vervanging niet mogelijk is;
 2. herstel of vervanging niet van Onderwijskrachtig gevergd kan worden;
 3. Onderwijskrachtig de overeenkomst niet binnen redelijke tijd nakomt.

10.17. Klant mag de overeenkomst onmiddellijk ontbinden of de prijs laten verminderen:

 1. als Onderwijskrachtig het herstel of de vervanging niet voltooid heeft;
 2. indien van toepassing, het herstel of de vervanging niet voltooid heeft zoals genoemd in artikel 10.14;
 3. in de gevallen genoemd in artikel 10.5 sub C, D en E.

10.18. Klant kan de overeenkomst niet ontbinden wanneer de afwijking van datgene wat is overeengekomen, gezien haar geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

11. Herroepingsrecht

Algemeen

11.1. Consument mag de overeenkomst op afstand binnen een bedenktijd van 14 dagen herroepen.

11.2. De bedenktijd gaat in bij:

 1. (digitale) diensten en digitale producten: op de dag dat de overeenkomst wordt gesloten;
 2. fysieke producten op de dag waarop Consument, of een door Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. Indien Consument meerdere producten heeft besteld in één bestelling, dan gaat de bedenktijd in wanneer Consument, of een door Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen.

11.3. Wanneer Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan meldt hij dit door middel van het modelformulier voor herroeping (bijlage 1), of op een andere ondubbelzinnige wijze aan Onderwijskrachtig.

11.4. Onderwijskrachtig stuurt na melding van herroeping Consument zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.

11.5. Onderwijskrachtig vergoedt alle betalingen door Consument gedaan, binnen 14 dagen vanaf de dag dat Consument de herroeping meldt, met inbegrip van leveringskosten.

11.6. Onderwijskrachtig maakt voor betalingen bedoeld in artikel 11.5 gebruik van hetzelfde betaalmiddel als door Consument is gebruikt, tenzij Consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en de Consument hierdoor geen kosten heeft.

11.7. Onderwijskrachtig is bij terugbetaling zoals genoemd in artikel 11.5 niet verplicht bijkomende kosten te betalen indien Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van de door Onderwijskrachtig aangeboden minst kostbare wijze van terugbetaling en/of standaardlevering heeft gekozen.

11.8. Consument zendt zo snel mogelijk het fysieke product of de fysieke producten terug, in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de herroeping.

11.9. Consument dient in geval van herroeping zelf de kosten van retour te betalen.

11.10. Consument zendt het fysieke product terug met alle geleverde toebehoren, indien mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Onderwijskrachtig verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

11.11. Het risico en de bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consument.

Verplichtingen tijdens de bedenktijd

11.12. Consument zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met het fysieke product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken op zo’n manier die nodig is om de aard, kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

11.13. Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het fysieke product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan genoemd in vorig lid.

11.14. Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het fysieke product als Onderwijskrachtig hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitzonderingen

11.15. Consument heeft geen herroepingsrecht in geval hij een dienst afneemt van Onderwijskrachtig, de nakoming daarvan al heeft plaatsgevonden, de uitvoering van de dienst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Consument, en Consument verklaard heeft afstand te doen van zijn herroepingsrecht zodra Onderwijskrachtig zou aanvangen met nakoming van de overeenkomst.

11.16. Consument heeft geen herroepingsrecht indien het aanbod volledig bestaat uit digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, de nakoming van de overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke toestemming van Consument, en Consument heeft verklaard dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht.

Zakelijke klant

11.17. Zakelijke klant heeft in het geval van de aankoop van een fysiek product, ook herroepingsrecht, inhoudende dat hij binnen 14 dagen na sluiten van de overeenkomst de overeenkomst kan herroepen. In alle andere gevallen heeft Zakelijke klant geen herroepingsrecht.

11.18. Indien Zakelijke klant een fysieke product koopt, dan zijn de leden 2 t/m 14 van dit artikel ook van toepassing.

12. Derden

12.1. Onderwijskrachtig mag haar werk uitbesteden aan derden.

12.2. Onderwijskrachtig is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden.

11.3. Onderwijskrachtig is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud indien trainingen door derden worden gegeven, of voor informatie indien deze op een andere wijze verstrekt wordt door derden.

13. Geheimhouding

13.1. Onderwijskrachtig is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van Klant heeft verkregen. Informatie geldt in elk geval als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2. Geheimhouding geldt niet indien de betreffende informatie al openbaar of algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de overeenkomst bij Klant aan Onderwijskrachtig bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Onderwijskrachtig is verkregen.

13.3. Geheimhouding geldt niet voor zover er een wettelijke informatieplicht is opgelegd aan Onderwijskrachtig. Onderwijskrachtig is in dit geval geen schadevergoeding verschuldigd aan Klant, noch kan Klant de overeenkomst ontbinden.

14. Overmacht

14.1. Onderwijskrachtig hoeft haar verplichtingen uit de overeenkomst niet na te komen indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht.

14.2. Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om de verplichtingen van de overeenkomst na te komen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend: brand, ongevallen, softwarestoringen, computerstoringen, storingen bij systemen van derde partijen, ziekte, overheidsmaatregelen, epidemieën, en pandemieën.

14.3. Klant wordt zo spoedig mogelijk door Onderwijskrachtig op de hoogte gesteld van de overmachtsituatie.

14.4. In geval van overmacht, zoekt Onderwijskrachtig samen met Klant een passende oplossing om de overeenkomst alsnog na te komen.

14.5. In geval van overmacht is Onderwijskrachtig niet tot vergoeding van schade gehouden.

14.6. Wanneer Klant een fysieke afspraak wil verzetten vanwege een pandemie of epidemie, maar overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, dan mag Onderwijskrachtig de schade die zij lijdt door de verzetting in rekening brengen.

14.7. In geval van overmacht heeft Zakelijke Klant geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

14.8. Ingeval van overmacht heeft Zakelijke Klant geen recht zijn verplichtingen op te schorten, tenzij anders overeengekomen.

15. Tussentijdse beëindiging

Opzegging

15.1. Partijen mogen de overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, beëindigen. Artikel 11 wordt hierbij in acht genomen.

15.2. Onderwijskrachtig behoudt in geval van opzegging door Zakelijke klant van een overeenkomst inhoudende het geven van een training, aanspraak op de betaling van de reeds verrichte werkzaamheden, berekend per dagdeel en afgerond naar boven per dagdeel. Daarnaast behoudt Onderwijskrachtig aanspraak op 50% van de betaling van de overige dagdelen.

Onderwijskrachtig behoudt aanspraak op de gehele betaling in geval de overeenkomst een online training bevat.

15.3. Onderwijskrachtig behoudt, indien het herroepingsrecht niet van toepassing is, in geval van opzegging door Consument van een overeenkomst inhoudende het geven van een training, aanspraak op de betaling van de reeds verrichte werkzaamheden, berekend per dagdeel en afgerond naar boven per dagdeel. Daarnaast behoudt Onderwijskrachtig aanspraak op betaling van 25% van de niet-genoten dagdelen.
Onderwijskrachtig behoudt, indien het herroepingsrecht niet van toepassing is, aanspraak op de gehele betaling in geval de overeenkomst een online training bevat.

15.4. Onderwijskrachtig behoudt in geval van opzegging door haarzelf van een overeenkomst inhoudende het geven van een training, aanspraak op de betaling van de reeds verrichte werkzaamheden, berekend per dagdeel en afgerond naar boven per dagdeel.

Ontbinding

15.5. Partijen mogen de overeenkomst ontbinden wanneer de andere partij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. De tekortschietende partij dient eerst in gebreke gesteld te worden en een redelijke termijn gegeven te worden om na te komen, behalve als de nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is. De tekortschietende partij hoeft niet in gebreke gesteld te worden indien de nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is.

15.6. Onderwijskrachtig behoudt in geval van ontbinding van een overeenkomst door één van Partijen op grond van vorig lid altijd aanspraak op betaling overeenkomstig lid 2 t/m 4 van dit artikel.

15.7. Indien de overeenkomst ontbonden wordt op grond van artikel 15.5, en Klant op moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze prestaties geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

Schadevergoeding

15.8. Onderwijskrachtig is niet gehouden tot schadevergoeding wanneer zij een overeenkomst met Zakelijke klant ontbindt of opzegt.

16. Aansprakelijkheid ten opzichte van Consumenten

16.1. Onderwijskrachtig is alleen aansprakelijk voor schade die aan Onderwijskrachtig is toe te rekenen.

16.2. Onderwijskrachtig is niet aansprakelijk voor schade doordat zij van door Consument gegeven onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie is uitgegaan.

16.3. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

17. Aansprakelijkheid ten opzichte van Zakelijke klanten

17.1. Artikel 16 is ook van toepassing op Zakelijke Klanten.

17.2. Onderwijskrachtig is tegenover Zakelijke klant alleen aansprakelijk voor schade die Klant lijdt indien deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

17.3. Indien Onderwijskrachtig aansprakelijk is voor enige schade, dan is zij tegenover Zakelijke klant slechts aansprakelijk voor schade die direct voortvloeit uit of verband heeft met de overeenkomst (“directe schade”). Onder directe schade wordt verstaan:

 1. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
 2. redelijke kosten gemaakt om een gebrekkige prestatie van Onderwijskrachtig aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan Onderwijskrachtig toegerekend kunnen worden;
 3. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

17.4. Onderwijskrachtig is tegenover Zakelijke klant niet aansprakelijk voor indirecte schade, ofwel schade die niet in rechtstreeks causaal verband staat met een toerekenbare tekortkoming van Onderwijskrachtig. Hieronder wordt begrepen, maar dit is niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

17.5. Zakelijke Klant vrijwaart Onderwijskrachtig ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door Onderwijskrachtig ten behoeve van Zakelijke klant zijn uitgevoerd.

17.6. Indien Onderwijskrachtig aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

18. Intellectuele eigendomsrechten

18.1. Onderwijskrachtig behoudt zich, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van het intellectueel eigendomsrecht.

18.2. Het is Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Onderwijskrachtig de door Onderwijskrachtig vervaardigde werken te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins ter kennis van derden te brengen, tenzij anders overeengekomen of anders voortvloeit uit de aard van de overeenkomst. Onder vervaardigde werken wordt mede verstaan, maar dit is niet beperkt tot: trainingsmateriaal.

18.3. Bij aankoop van een gedrukt of digitaal leermiddel van Onderwijskrachtig, krijgt Klant, afhankelijk van wat is afgesproken, een licentie op naam voor één setting, te weten één schoollocatie, één begeleidingspraktijk of één gezin. Het leermiddel mag gedownload en openbaar gemaakt worden binnen de door Klant gekozen setting.

19. Klachten

19.1. Klachten over de (uitvoering van de) overeenkomst, moeten binnen bekwame tijd nadat Klant een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Onderwijskrachtig.

19.2. Indien een gebrek later dan de in het vorige lid genoemde termijn wordt gemeld, dan kan Klant geen beroep meer doen op eventuele prijsvermindering, herstel, vervanging of ontbinding van de overeenkomst, of op een schadevergoeding.

19.3. Onderwijskrachtig beantwoordt klachten binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Indien de klacht een langere verwerkingstijd vraagt, dan laat Onderwijskrachtig binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht aan Klant weten wanneer Klant een antwoord kan verwachten.

19.4. Klant dient Onderwijskrachtig in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

19.5. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

19.6. Is Klant niet tevreden met het voorstel voor een oplossing van de klacht, dan kan Klant zich wenden tot de heer Ab van den Bosch, een onafhankelijke derde. Het oordeel van de heer Ab van den Bosch is bindend voor Onderwijskrachtig.

19.7. Is Consument niet tevreden met het voorstel voor een oplossing met betrekking tot een online afgesloten overeenkomst tussen Partijen, dan kan Consument een klacht indienen via het ODR platform van de Europese Commissie.

20. Overige bepalingen

20.1. Op de rechtsverhouding tussen Onderwijskrachtig en Klant is het Nederlands recht van toepassing.

20.2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

20.3. Onderwijskrachtig is op ieder moment bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Onderwijskrachtig zendt de gewijzigde voorwaarden tijdig toe aan Klant.

20.4. Is geen tijdstip van inwerkingtreding medegedeeld aan Klant, dan treden de wijzigingen jegens Klant in werking wanneer hem de wijziging is medegedeeld.

20.5. Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

20.6. In het geval van nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling, zullen Partijen in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Bijlage 1

Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan:
Onderwijskrachtig
Havixhorst 110
2402 MV Alphen aan den Rijn
cora@slimmekleuters.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) Onderwijskrachtig hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
                                                          

Naam/Namen consument(en)


Adres consument(en)

Handtekening van consument(en)

[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.